ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد پارسا

  • نام شهید: محمد پارسا
  • نام پدر: علی اکبر
  • تاریخ تولد: 1332/06/15
  • محل تولد: فردوس
  • تاریخ شهادت: 1360/11/22
  • محل شهادت: چزابه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: سپاه پاسداران
  • گلزار: -