ورود    به    سامانه    مدیریتی

استان خراسان رضوی:

1- نیشابور: جناب آقای حسن دهقانی                        تلفن تماس  09153523015

2- سبزوار: جناب آقای علی پیری                          تلفن تماس  09155712923

3- تربت جام: جناب آقای علی اکبر اکرامی                تلفن تماس  09155283230

4- تربت حیدریه: جناب آقای عباس نجاتی                  تلفن تماس 09151311488

5- گناباد: جناب آقای اسماعیل صدیقی                     تلفن تماس 09153771842

6- کاشمر: جناب آقای خدامی                              تلفن تماس 09151077918 

 

استان خراسان جنوبی:

1- بیرجند: جناب آقای کاظم خسروی                     تلفن تماس   09155617064

 

استان خوزستان:

1- اهواز:جناب آقای محمدهادی اسماعیل زاده          تلفن تماس  09166148996