ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد فاضل

  • نام شهید: محمد فاضل
  • نام پدر: محمدحسین
  • تاریخ تولد: 1338/02/02
  • محل تولد: سبزوار
  • تاریخ شهادت: 1359/10/16
  • محل شهادت: سوسنگرد
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: -
  • گلزار: گلزار شهدای هویزه