ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید رمضانعلی عامل

  • نام شهید: رمضانعلی عامل
  • نام پدر: نصررالله
  • تاریخ تولد: 1340/01/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1362/12/05
  • محل شهادت: جفیر
  • مسئولیت: فرمانده تیپ
  • یگان خدمتی: تیپ امام صادق
  • گلزار: حرم مطهر امام رضا (علیه السلام)