ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید ابوالفضل رفیعی سیج

  • نام شهید: ابوالفضل رفیعی سیج
  • نام پدر: علی اصغر
  • تاریخ تولد: 1334/01/11
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1362/12/12
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: جانشین لشگر
  • یگان خدمتی: لشگر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا