ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مهدی میرزایی

  • نام شهید: مهدی میرزایی
  • تاریخ شهادت: 1364
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا