ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدصادق قدسی

  • نام شهید: محمدصادق قدسی
  • نام پدر: اکبر
  • تاریخ تولد: 13/09/22
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1365/04/20
  • محل شهادت: پاسگاه زید
  • مسئولیت: فرمانده گردان شهید بهشتی
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت فضل نیشابور