ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مهدی فضل خدا

  • نام شهید: مهدی فضل خدا
  • نام پدر: حسین
  • تاریخ تولد: 1337/01/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/02/29
  • محل شهادت: مهران
  • مسئولیت: فرمانده گردان حزب الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: خواجه ربیع مشهد