ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محسن ظریف بروجردیان

  • نام شهید: محسن ظریف بروجردیان
  • نام پدر: حسین
  • تاریخ تولد: -
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1361/07/19
  • محل شهادت: سومار
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: خواجه ربیع مشهد