ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمود صالحی

  • نام شهید: محمود صالحی
  • نام پدر: عباسعلی
  • تاریخ تولد: 1340/01/12
  • محل تولد: تربت حیدریه
  • تاریخ شهادت: 1361/07/19
  • محل شهادت: سومار
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: -