ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد سبزیکار

  • نام شهید: محمد سبزیکار
  • نام پدر: محمدابراهیم
  • تاریخ تولد: 1341/04/07
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1363/12/23
  • محل شهادت: هورالهویزه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا