ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محسن ربون پور

  • نام شهید: محسن ربون پور
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1338/09/09
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1362/01/23
  • محل شهادت: شرهانی
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: خواجه ربیع مشهد