ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدصادق خالقی

  • نام شهید: محمدصادق خالقی
  • نام پدر: بابا
  • تاریخ تولد: 1339/02/07
  • محل تولد: گناباد
  • تاریخ شهادت: 1362/12/09
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان یداله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: روستای قوژ ده گناباد