ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مهدی حشمتی فر

  • نام شهید: مهدی حشمتی فر
  • نام پدر: رجبعلی
  • تاریخ تولد: 1336/09/01
  • محل تولد: سبزوار
  • تاریخ شهادت: 1360/10/22
  • محل شهادت: تنگه چزابه
  • مسئولیت: فرمانده گردان یداله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای سبزوار