ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد جواد آخوندی

  • نام شهید: محمدجواد آخوندی
  • نام پدر: مهدی
  • تاریخ تولد: 1338/02/02
  • محل تولد: بیرجند
  • تاریخ شهادت: 1362/12/16
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان یداله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای بیرجند