ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد توکلی اناران

  • نام شهید: محمد توکلی اناران
  • نام پدر: علی اکبر
  • تاریخ تولد: 1340/11/01
  • محل تولد: بیرجند
  • تاریخ شهادت: 1364/11/23
  • محل شهادت: والفجر 8
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: -