ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید هاشم بندار

  • نام شهید: هاشم بندار
  • نام پدر: محمود
  • تاریخ تولد: 1344/01/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1366/07/01
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان لیله القدر
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا