ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی اکبر بشنیجی

  • نام شهید: علی اکبر بشنیجی
  • نام پدر: براتعلی
  • تاریخ تولد: 1340/02/02
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1362/01/25
  • محل شهادت: شرهانی
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت فضل نیشابور