ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید عبدالصالح امینیان

  • نام شهید: عبدالصالح امینیان
  • نام پدر: محمدباقر
  • تاریخ تولد: 1338/07/14
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1362/05/11
  • محل شهادت: مهران
  • مسئولیت: فرمانده گردان محرم
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: خواجه ربیع مشهد