ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید صادق سمیعی دلوئی

  • نام شهید: صادق سمیعی دلوئی
  • نام پدر: محمدعلی
  • تاریخ تولد: 1341/10/06
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1363/12/22
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان جندالله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا