ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید محمود حسینی ادیب

  • نام شهید: سید محمود حسینی ادیب
  • نام پدر: سید ابوالقاسم
  • تاریخ تولد: 1338/06/23
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1365/11/17
  • محل شهادت: شلمچه
  • مسئولیت: فرمانده گردان سیف الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای درود نیشابور