ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید محسن قاضی

  • نام شهید: سید محسن قاضی
  • نام پدر: سید مراد
  • تاریخ تولد: 1342/06/02
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1363/11/11
  • محل شهادت: رودخانه کرخه
  • مسئولیت: فرمانده گردان سیف الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت فضل نیشابور