ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید محسن حسنی

  • نام شهید: سید محسن حسنی
  • نام پدر: سید حسن
  • تاریخ تولد: 1343/01/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/04/11
  • محل شهادت: مهران
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا