ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید هاشم سید موسوی

  • نام شهید: سید هاشم سید موسوی
  • نام پدر: سید محمد
  • تاریخ تولد: 1335/09/01
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1362/12/10
  • محل شهادت: هورالهویزه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: -