ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سعیداله قائمی

  • نام شهید: سعیداله قائمی
  • نام پدر: علی اصغر
  • تاریخ تولد: 1337/01/02
  • محل تولد: بیرجند
  • تاریخ شهادت: 1361/04/23
  • محل شهادت: پاسگاه زید
  • مسئولیت: فرمانده گردان یداله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر