ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علیرضا تقدسی کارگر

  • نام شهید: علیرضا تقدسی کارگر
  • نام پدر: حسن
  • تاریخ تولد: 1339/07/27
  • محل تولد: سبزوار
  • تاریخ شهادت: 1363/12/22
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: مسئول واحد
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گلزار شهدای سبزوار