ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مسعود توکلی

  • نام شهید: مسعود توکلی
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1343/06/20
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1365/0301
  • محل شهادت: مهران
  • مسئولیت: مسئول محور
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت رضا