ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدعلی صادقی طرقی

  • نام شهید: محمدعلی صادقی طرقی
  • نام پدر: عبداله
  • تاریخ تولد: 1338/01/03
  • محل تولد: کاشمر
  • تاریخ شهادت: 1365/10/19
  • محل شهادت: خرمشهر
  • مسئولیت: فرمانده گردان کوثر
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: -