ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدرضا سمندری مارشک

  • نام شهید: محمدرضا سمندری مارشک
  • نام پدر: غلامحسن
  • تاریخ تولد: 1338/08/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1366/04/24
  • محل شهادت: ماووت
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت رضا