ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مهدی ذاکری خمی

  • نام شهید: مهدی ذاکری خمی
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1343/05/03
  • محل تولد: بردسکن
  • تاریخ شهادت: 1362/12/05
  • محل شهادت: شرق بصره
  • مسئولیت: فرمانده گردان صبار
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: گلزار شهدای روستای خمی بردسکن