ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمود بیاری

  • نام شهید: محمود بیاری
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1341/07/15
  • محل تولد: سبزوار
  • تاریخ شهادت: 1362/12/09
  • محل شهادت: هورالهویزه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: -