ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی اصغر صاحب الزمانی

  • نام شهید: علی اصغر صاحب الزمانی
  • نام پدر: حسین
  • تاریخ تولد: 1312/10/20
  • محل تولد: قوچان
  • تاریخ شهادت: 1360/12/15
  • محل شهادت: تنگه چزابه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: -