ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید سید علیرضا قوام

  • نام شهید: سید علیرضا قوام
  • نام پدر: سید هاشم
  • تاریخ تولد: 1337/04/10
  • محل تولد: کاشمر
  • تاریخ شهادت: 1365/10/19
  • محل شهادت: ام الرصاص
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: شهید مدرس کاشمر