ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید حسن طاهرپور

  • نام شهید: حسن طاهرپور
  • نام پدر: ابوالقاسم
  • تاریخ تولد: 1335/05/05
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1360/11/23
  • محل شهادت: تنگه چزابه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: خواجه ربیع