ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید احمد عظیمی مجاور

  • نام شهید: احمد عظیمی مجاور
  • نام پدر: قربان
  • تاریخ تولد: 1337/03/10
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1361/07/23
  • محل شهادت: سومار
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت رضا