ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی صادقی

  • نام شهید: علی صادقی
  • نام پدر: غلامعلی
  • تاریخ تولد: 1341/06/10
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1365/02/25
  • محل شهادت: حاج عمران
  • مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: بهشت فضل نیشابور