ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید خلیل اله بهاری

  • نام شهید: خلیل اله بهاری
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1338/06/02
  • محل تولد: بجنورد
  • تاریخ شهادت: 1365/02/03
  • محل شهادت: مریوان
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا