ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید حسن محقر

  • نام شهید: حسین محقر
  • نام پدر: حسین
  • تاریخ تولد: 1338/07/25
  • محل تولد: بجنورد
  • تاریخ شهادت: 1365/10/23
  • محل شهادت: پاسگاه زید
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا