ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید الهیار جابری

  • نام شهید: الهیار جابری
  • نام پدر: محمد
  • تاریخ تولد: 1339/01/02
  • محل تولد: بیرجند
  • تاریخ شهادت: 1365/06/10
  • محل شهادت: حاج عمران
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا