ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید ابوالقاسم فیروزیان سررود

  • نام شهید: ابوالقاسم فیروزیان سررود
  • نام پدر: حسن
  • تاریخ تولد: 1340/01/01
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1364/12/06
  • محل شهادت: سلیمانیه
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا