ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مصطفی شاکری منظری

  • نام شهید: مصطفی شاکری منظری
  • نام پدر: غلامحسین
  • تاریخ تولد: 1343/03/08
  • محل تولد: تربت حیدریه
  • تاریخ شهادت: 1365/07/15
  • محل شهادت: حاج عمران
  • مسئولیت: مسئول محور
  • یگان خدمتی: لشکر ویژه شهدا
  • گلزار: روستای منظر تربت حیدریه