ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید حسین محرابی

  • نام شهید: حسین محربی
  • تاریخ شهادت: 1395/09/10
  • محل شهادت: سوریه- منطقه شیخ سعید
  • مسئولیت: رزمنده گردان غدیر لشکر فاطمیون
  • یگان خدمتی: لشکر فاطمیون