ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید حسین هریری

  • نام شهید: حسین هریری
  • تاریخ شهادت: 1395/09/22
  • محل شهادت: سوریه- حومه حلب
  • مسئولیت: فرمانده تخریب قرارگاه فاطمیون در حلب
  • یگان خدمتی: لشکر فاطمیون
  • گلزار: بهشت رضا