ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید علی منصوری

  • نام شهید: علی منصوری
  • تاریخ شهادت: 1395/03/20
  • محل شهادت: سوریه- خان طومان
  • مسئولیت: فرمانده محور