ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمد اسدی

  • نام شهید: محمد اسدی
  • تاریخ شهادت: 1395/03/18
  • محل شهادت: سوریه- جنوب حلب-خلصه
  • مسئولیت: جانشین محور و فرمانده گردان خط شکن