ورود    به    سامانه    مدیریتی

مسابقه بزرگ پویش گفتار، روایت ماندگار

مسابقه بزرگ پویش گفتار، روایت ماندگار
ویژه گروه های راویان دفاع مقدس استان خراسان رضوی در سال 1400

 اهداف:

1- تشویق و ترغیب راویان به تحقیق ، مطالعه بیشتر و تمرین روایتگری

2- تعیین راویان اعزامی به راهیان نور

3- آموزش همراه با تلاش جمعی

4- استعدادیابی در زمینه راوی سخنران

5- تقویت روحیه همبستگی و کار گروهی

6- ایجاد رقابت سالم بین گروه های روایتگر مدیریت راویان

 نحوه ی اجرای مسابقه

این رقابت و مسابقه در چهار مرحله انجام خواهد شد.
مرحله اول: مرحله سنجش و رقابت درون گروهی:
تمامی راویان هر گروه به دو صورت شرکت در آزمون کتبی و اجرای روایتگری )با موضوع آزاد( در مدت زمان  15دقیقه مورد سنجش داور مجریان قرار خواهند گرفت و پنج نفر برتر به عنوان نماینده هر یک از گروه های راویان به مرحله دوم رقابت راه پیدا خواهند کرد

الف/ شرکت درآزمون کتبی
ب/ اجرای روایتگری )با موضوع آزاد( درمدت زمان 15 دقیقه در این مرحله از مسابقه آزمون کتبی 25 امتیاز
نظر مسئول گروه براساس فرم نظرسنجی 25 امتیاز
اجرای روایتگری براساس معیارهای مشخص شده 55 امتیاز خواهد داشت

مرحله دوم: مرحله رقابت تیمی
دراین مرحله 11 تیم به قیدقرعه به شش گروه سه تیمی تقسیم خواهندشدو تیم های هرگروه با هم رقابت خواهند کرد.. مرحله دوم شامل دوبخش زیر می باشد.
الف/ پرسش و پاسخ هریک از افراد تیم حاضر در مسابقه با انتخاب نمونه سوالات ) انتخاب شماره پاکت سوالات
از 1 تا 15 ( به پنج سوال سه امتیازی پاسخ میدهند.
ب/ اجرای روایتگری با موضوعات ) 1/ خلاقیت و ابتکار در دفاع مقدس 2/ نقش ولایت فقیه در دفاع مقدس 3/ نقش مردم در دفاع مقدس 4/ فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس 5/ آثار و برکات دفاع مقدس( هریک از اعضاء تیم یک موضوع را برای اجرای روایتگری انتخاب خواهند کرد.
ب / کسب بالاترین امتیاز از مجموع امتیازات اعضاء هر تیم، تیم برنده را راهی مرحله نیمه نهایی خواهد کرد

مرحله سوم: نیمه نهایی
در این مرحله با تفاهم بین افراد تیم، هر یک از اعضاء، یک مجموعه مخاطب را از بین ) 1/دانش آموزان،
2/دانشجویان، 3/طلاب علوم دینی، 4/اساتیدو فرهیختگان، 5/اقشار مردم( انتخاب نموده و درمدت زمان 25 دقیقه
و در حضور مخاطبان با موضوع مشخص شده )یادمان شلمچه، یادمان اروند، یادمان هور، یادمان فکه، یادمان فتح
المبین، یادمان هویزه( به اجرای روایتگری خواهند پرداخت.
%65 امتیاز این مرحله توسط مخاطبین و 45 % توسط داوران کمیته علمی مشخص می شود.
مجموع امتیازات کسب شده راویان هر تیم، سه تیم برتر مسابقه را مشخص خواهد کرد..

ه مرحله نهایی -
در این بخش از رقابت یک نفر از اعضاء تیم های راه یافته به این مرحله به انتخاب اعضای گروه جهت اجرای
روایتگری با موضوع )آزاد در حوزه دفاع مقدس( به اجرای روایتگری خواهند پرداخت و مجموع امتیازات چهار
مرحله مسابقه ، تیم اول رقابت را مشخص خواهد کرد..

توضیحات:
 در این رقابت و مسابقه تلاش میشود میزان آگاهی، کیفیت پژوهش و توان اجرای روایتگری مورد سنجش قرار گیرد.
 زمان و مکان رقابت و مسابقه

مرحله اول: در مکان استقرار گروه ها از مورخه 1400/5/1 تا 1400/6/1 با هماهنگی مدیریت راویان استان
مرحله دوم: در مکان اردوگاه و در نیمه دوم مهر ماه
مرحله سوم )نیمه نهایی(: در مکان یکی از اردوگاه ها و در نیمه دوم مهرماه بلافاصله پس از مرحله دوم
مرحله چهارم )نهایی(: این مرحله در یک سالن همایش در آبانماه برگزار خواهد شد.
 سوالات مطرح شده در تمام مراحل مسابقه از کتابهای منتشر شده انجمن راویان شامل: )نگاه اجمالی به دفاع -
مقدس 55 %، واما خرمشهر 15 %، کتابهای کار راوی سه جلدی 35 % ( می باشد

 کتابهای یادشده دراختیار گروه ها قرار خواهد گرفت.pdf 

موضوع پژوهش که قبلا به گروه ها اعلام شده )یادمان ها و عملیات ها( توسط گروه ها انجام و مسئولین گروه ها -
تا پایان شهریور 1455 فرصت دارند که نتیجه پژوهش را به کمیته داوران ارائه نمایند.
 نتیجه پژوهش های انجام شده پس از بررسی کمیته علمی در صورت تائید با نام گروه مربوطه چاپ خواهد شد. -
 این رقابت و مسابقه بین 11 تیم به نمایندگی از 25 گروه برگزار میگردد. -
گروه های شهرستان های : گناباد، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه،بجستان ،قوچان ،تایباد یک تیم وشهرستان های
تربت جام دو نفر و خواف سه نفر بصورت یک تیم مشترک و شهرستان های بردسکن دو نفر و خلیل آباد سه نفر نیز
بصورت یک تیم مشترک و 9 گروه از مشهد )جمعا 11 تیم ( شرکت خواهند داشت.

شهرستان هایی که علاوه بر گروه های فوق و تا پایان مهر ماه 1455 گروه تشکیل دهند با برنامه اعلامی در مسابقه
شرکت خواهند نمود .
 در مرحله اول و دوم استاد راویان انجمن زیر نظر کمیته علمی داوری مسابقه را بر عهده خواهند داشت. -
داوری مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت و مسابقه توسط دو گروه ذیل انجام خواهد شد:
الف کمیته علمی متشکل از: اساتید دانشگاه در حوزه دفاع مقدس / اساتید فن بیان و ارتباط موثر / مدیران راویان -
استان
ب مخاطبین متشکل: از دانشجویان، طلاب علوم دینی، اساتید و فرهیختگان، دانش آموزان و مخاطبین عام -
 نتایج امتیازات به تفکیک "امتیازات فردی"، "امتیاز تیمی" در پایان هر مرحله به اطلاع مسئول گروه خواهد -
رسید.
 نفرات برتر مرحله اول مسابقه، همراه مسئولین گروه ها، داوران و مجریان مسابقه به اردوهای راهیان نور
 به عنوان راوی اعزام خواهند شد.
 اعضای تیم های برتر مرحله دوم می توانند در دوره آموزشی راوی سخنران شرکت نمایند. -
 به تیم برتر مسابقه، پژوهش برتر، امتیازآورترین راوی در بخش علمی و امتیازآورترین راوی در بخش اجرا -
هدایای نفیسی اهداء خواهد شد.
معاونت آموزش و پژوهش انجمن راویان فتح رضوی