ورود    به    سامانه    مدیریتی

برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن راویان فتح رضوی

مجمع عمومی و فوق العاده انجمن راویان فتح رضوی با موضوع انتخاب رئیس و نائب رئیس و خزانه دار و مدیرعامل با حضور 106 نفر از اعضا در مکان دفتر انجمن برگزار گردید

در این جلسه برابر دستور جلسه گزارش کار انجمن و بازرس و پیشنهادات هیات مدیره خصوصا تصویب سند 25 ساله بحث و بودجه پیشنهادی سال آینده مورد تصویب قرار گرفت

در ادامه جلسه برابر اساسنامه و دستورالعمل های سازمان های مردم نهاد انتحابات انجام که آقایان عباس آرانیان، احمدرضا سعادتمند، حسن آسوده، حسین صاغری و سیدمصطفی میرشجاع بعنوان اعضای هیات مدیره و امین داوطلب نیز بعنوان بازرس برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند

انجمن راویان فتح رضوی تشکل مردم نهاد در حوزه ایثار و شهادت و نیز حفظ  و انسجام راویان استان خراسان رضوی تشکیل گردیده و در حال حاضر در شهرستان های نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام، گناباد دارای شعبه و نمایندگی می باشد

لازم به ذکر است در اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن راویان فتح رضوی مسئولیت های افراد بشرح ذیل مورد تایید و تصویب قرار گرفت

آقای احمدرضا سعادتمند بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای حسن آسوده بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای حسین صاغری بعنوان خزانه دار و آقای عباس آرانیان بعنوان مدیرعامل انجمن مشخص و معرفی گردیدند

در این جلسه بر اهمیت استمرار فعالیت های انجمن بر محور چشم انداز انجن تاکید گردید