ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید کریم اندرابی

  • نام شهید: کریم اندرابی
  • نام پدر: حبیب الله
  • تاریخ تولد: 1333/09/10
  • محل تولد: نیشابور
  • تاریخ شهادت: 1363/07/28
  • محل شهادت: میمک
  • مسئولیت: فرمانده گردان روح الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: بهشت فضل نیشابور