ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید عباس باصری

  • نام شهید: عباس باصری
  • نام پدر: رجب
  • تاریخ تولد: 1336/01/05
  • محل تولد: گناباد
  • تاریخ شهادت: 1360/01/09
  • محل شهادت: بستان
  • مسئولیت: فرمانده گردان سیف الله
  • یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
  • گلزار: گناباد روستای باغیسا