ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید محمدعلی حافظی عسکری

  • نام شهید: محمدعلی حافظی عسکری
  • نام پدر: حاجی
  • تاریخ تولد: 1331/03/07
  • محل تولد: مشهد
  • تاریخ شهادت: 1363/12/12
  • محل شهادت: جزیره مجنون
  • مسئولیت: فرمانده گردان
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: خواجه ربیع مشهد